Hướng dẫn khai nộp thuế dự án nhà ở tại địa phương khác

Công ty ông Nguyễn Hoàng Thế (Hà Nội) là chủ đầu tư dự án bất động sản và hiện có nhiều dự án nhà ở để bán tại các địa phương khác nhau. Trước đây công ty ông nộp mẫu 05/GTGT vãng lai ở các tỉnh, thành phố và sau đó bù trừ số đã nộp ở địa phương nơi có dự án bất động sản với số phải nộp tại trụ sở chính.

Ông Thế hỏi, nay theo quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính thì hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án bất động sản nhà ở để bán sẽ kê khai trên mẫu 01/GTGT hay mẫu 05/GTGT?

Cục Thuế TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 1, Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC, trường hợp doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng tại địa bàn tỉnh khác với nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thì thực hiện nộp tờ khai 01/GTGT đối với hoạt động này cho cơ quan thuế nơi có hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng bất động sản (không phải là dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng) tại địa bàn tỉnh khác với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính thì thực hiện nộp tờ khai 05/GTGT đối với hoạt động này cho cơ quan thuế nơi có hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Theo Chinhphu.vn