Trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh về công tác gia đình và các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng trực tuyến

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 19/BDN ngày 10/01/2022, nội dung kiến nghị như sau:

Ảnh minh họa

Cử tri kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung xây dựng các đề án, chương trình nhằm phát huy vai trò của gia đình trong việc xây dựng môi trường văn hóa; quan tâm phát triển các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng trực tuyến để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có trả lời cử tri.

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số 808/BVHTTDL-VP ngày 12/03/2022 về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, như sau:

Trong những năm qua, đặc biệt là từ khi đại dịch COVID-19 ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của đời sống, trong đó có gia đình Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn quan tâm, chú trọng đến việc hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm phát huy các giá trị tốt đẹp của gia đình, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng môi trường văn hóa.

Theo đó, Bộ đã tập trung xây dựng, hoàn thiện và trình Chính phủ hồ sơ dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) để Chính phủ cho ý kiến trước khi báo cáo Quốc hội; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Chiến lược, Đề án: Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 (Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ); Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 (Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ); Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 (Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022); Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 (Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19/01/2022). Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Chỉ thị số 06- CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình để triển khai rộng rãi trên cả nước sau 02 năm thực hiện thí điểm (Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28/01/2022); đề nghị UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm quy định xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác, công khai, có chiều sâu, không chạy theo thành tích để mỗi gia đình là những đơn vị văn hóa thực chất.

Xem thêm >>> Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận

Hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn chủ đề công tác năm là “Năm xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ” trong đó có nội dung thực hiện nâng cao chất lượng và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa. Đồng thời tập trung xây dựng Hướng dẫn, Kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản mang tính định hướng nêu trên, đưa ra những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp cần đạt được đến năm 2025, 2030 của công tác gia đình, trong đó, mục tiêu cao nhất là xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ và hạnh phúc, đồng thời phát huy vai trò của gia đình trong việc xây dựng môi trường văn hóa, đặc biệt là khi tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp như hiện nay.

Về triển khai các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng trực tuyến để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trong 02 năm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp, hướng dẫn các tỉnh, thành phố chủ động thích ứng, chuyển nhiều hoạt động từ trực tiếp sang hình thức trực tuyến hoặc ghi hình phát trên các phương tiện thông tin truyền thông. Đối với các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng trực tuyến, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các đơn vị chuyên môn căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương triển khai các nhiệm vụ, có các giải pháp phù hợp, đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh để trả lời cử tri.

(Theo Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL)